Bør tispa parres?

 

Bør tispa parres ?
 
 
Tispeeiere ønsker ofte å sette valper på bikkja. Men dette ønsket bør kunne følges opp. For en komplett jakthund består av fire like viktige deler: Fysikk, psyke, jaktegenskaper, og et funksjonelt eksteriør. Fyller din tispe rasens krav?
Det ligger mange beveggrunner bak tispeeieres paringer. Den det fokuseres mest på, særlig i avisenes ”agurktider” som sommerferien, er de store pengesummene kyniske oppdrettere etter sigende håver inn på ukritisk matadoravl. Men la det være sagt med en gang: Et forsvarlig og etisk oppdrett av jakthundraser på hobbybasis er knapt regningssvarende. Paringsavgift, veterinærutgifter, registrering, spesialfôr og utstyr, ID-merking og annonsering for å nevne noen av utgiftene, spiser raskt opp ”fortjenesten”. Dessuten koster det tid og penger å oppnå nødvendige premieringer både ekstriørt og jaktlig for at tispa skal fylle et minimumskrav i henhold til de enkelte raseklubbenes krav til godkjente paringer. Disse bør man som oppdretter bestrebe seg på å overholde.

Alle raseklubber for jakthunder med respekt for seg selv har et avlsråd. Før en eventuell paring bør du sette deg inn i hvilke mål, kriterier og krav som stilles til godkjente avlshunder og til godkjente paringer. I tillegg bør du be om en prioriteringsliste over avlsmålsettinger hvis dette finnes. Hvorvidt avlsrådet fører og sender ut valpelister er også av interesse for deg som oppdretter.

Et skriftlig, forpliktende regelverk for oppdrettere finnes ikke. Har man registrert seg med kennelnavn i NKK er man i utgangspunktet forpliktet til å følge enkelte retningslinjer, men disse kan i beste fall kalles rådgivende. Uansett bør alle blivende oppdrettere – også de uten registrert kennelnavn – sette seg inn i NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Fordi avl og oppdrett medfører et stort ansvar, og krever både kvalitetsbevissthet og seriøs opptreden av den enkelte oppdretter. Dette omfatter ansvaret både for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom utvalg, håndtering og bruk av de aktuelle avlshundene, ansvaret for å legge forholdene best mulig til rette for valpene, samt oppfølging av den enkelte valp og kjøper. Dette gjøres både gjennom kontrakts- og avtalemessige forhold og ved råd og veiledning, og er av største betydning for å sikre et på alle måter ansvarsfullt og bevisst hundehold.

NKKs ”11 bud” til oppdrettere inneholder mye vettugt, og lyder som følger:

1. Behandle og ivareta sine hunder på best mulig måte slik at hundeholdet ikke er til sjenanse for noen. Den enkelte rase skal behandles og følges opp utfra de forutsetninger og behov som er spesielle for rasen.
2. Kun avle på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller av registre som er godkjente av Norsk Kennel Klub, og som både er fysisk og psykisk skikket til avl.
3. Drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper mht. raselinjer, rasebeskrivelse og, for de raser der det er aktuelt, de kravene som til enhver tid gjelder mht. jakt- og bruksprøvebestemmelser.
4. Lojalt følge de regler som til enhver tid gjelder vedrørende avlsrestriksjoner og påbud for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer. De hunder som benyttes i avl må oppfylle alle formelle krav som stilles for å få valper registrert etter seg. Alle slike krav bør være oppfylt seinest på paringstidspunktet.
5. Følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet. Dette innebærer blant annet at tispen ikke bør pares før tidligst 2. løpetid eller seinere i henhold til den aktuelle raseklubbens anbefaling, ikke avle for tett eller ha for mange kull på samme tispe. Hvorvidt en tispe kan pares på 2 påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har 2 kull i løpet av ett år, bør den ha minst ett års pause før neste valpekull fødes.
"Matadoravl" bør unngås.
Tisper kan normalt få registrert maksimalt 5 kull etter seg, dog slik at paring ikke kan finne sted etter fylte 9 år. Dette kan fravikes dersom veterinær - før paring finner sted .- kontrollerer tispen og gir en skriftlig attest på at det, etter hans/hennes oppfatning, ikke er noe i veien for å sette på et valpekull på tispen og at tispen, uansett alder, er i kondisjon og egnet for å ha valper. Attesten er gyldig i maksimalt 3 måneder. og må vedlegges registreringsanmeldelsen. I tillegg til attesten, er det en selvfølge at regler for tetthet på kull overholdes.
6. Ved salg/overlatelse av hund, være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede han/henne både generelt som hundeeier og i de spesielle forhold ved rasen som må ivaretas. Valper bør ikke leveres før de er 7 - 8 uker.
7. Ved all salg eller overlatelse av hund, benytte skriftlige avtaler som er underskrevet og levert begge parter. Ved salg eller overlatelse av valp bør det vedlegges veterinærattest som ikke er eldre enn 1 uke.
8. Ved salg av valper, snarest mulig registrere valpene i Norsk Kennel Klub og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til avtale.
9. Ikke overlate valp med skade og/eller sykdom til kjøper uten at det er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet og at det er angitt i kjøpeavtale.
10. Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser, gjøre kjøper uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold, osv.).
11. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseende etterleve Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.

 

FCIs internasjonale paringsregler har betydning også for norske oppdrettere, særlig i forbindelse med frakt av hannhunder og sæd over landegrensene. FCIs (Federation Cynologique Internationale) regler omhandler blant annet hannhundeierens og tispeeierens ansvar og rettigheter. FCI anbefaler blant annet å inngå en skriftlig avtale før paringen finner sted, å merke seg hvilke regler som gjelder med hensyn til hannhundeieres rett og plikter i forbindelse med avtale om paringsvalp, samt ansvarsforhold angående oppstalling av tispa, og eventuelt skade forvoldt av tispa på kennelanlegg eller på en tredjeperson.

 
Antall besøkende: 5263491 - Online: 34 - Sist oppdatert: 10.08.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem