Vedtekter lokale Drever Ringer

 

VEDTEKTER FOR LOKALE DREVERRINGER

 

  

  1. Stiftelse

Dreverringen__________________ ble stiftet______________________

  1. Organisasjon\Tilslutning

Ringer er en uavhengig lokal\ regional rasering tilknyttet Norsk Drever ring (NDR). Ringen er åpen for medlemmer av en organisasjon godkjent av Norsk Kennel Klubb (f.eks lokal harehund klubb eller jeger og fiskeforening uansett bopel).

  1. Formål

Ringen har som formål å ivareta og fremme dreverrasen. Dette søkes oppnådd gjennom et nært samarbeide med NDR og andre lokale\ regionale drever ringer tilsluttet NDR og med avlsrådet for rasen.

  1. Virksomhet

Ringens hovedoppgave skal være å skape et godt miljø omkring rasen, spre informasjon om dreveren, appellere til deltakelse på utstillinger, spor og jaktprøver og arbeide for utbredelse av rasen. Videre skal ringen arbeide aktivt for avholdelse av arrangementer så som «treff», kurs, informasjonsmøter, konkurranser og lignende.

  1. Valg

Alle valg avgjøres på årsmøtet ved simpelt flertall. Det velges et styre på 5 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem). Leder velges for ___år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for ___ år av gangen. Leder, kasserer og styremedlem kan ikke være på valg samme år som nestleder og sekretær.

Det velges 2 vararepresentanter til styret for 1 år av gangen. Det velges 2 revisorer for 2 år av gangen, og 1 vararevisor for 1 år av gangen. Ringens representant (med vararepresentant) til styret i NDR velges 2 år av gangen.

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, hvorav 1 velges som formann samt 1 vararepresentant. Ved første valg velges 1 medlem for 3 år. Varamedlem velges for 1 år av gangen.

  1. Ledelse\styrets funksjon

Ringen ledes av styret. Leder, nestleder og sekretær kan utgjøre et arbeidsutvalg, som skal ta seg av de løpende gjøremål.

Vararepresentantene til styret innkalles til styremøter, men har ikke stemmerett hvis styret er fulltallig.

Styret er beslutningsdyktige når minst halvparten av styremedlemmene inkludert leder og\eller nestleder avgir stemme.

Styret skal tilstrebe enstemmighet i alle avgjørelser. Hvor dette ikke er mulig tas avgjørelse på simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet så vil leders (evt. Nestleders) stemme være avgjørende.

  1. Årsmøtet

Regnskapsmessig følger ringens virksomhet kalenderåret. Årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger det.

Innkalling til årsmøte skal utsendes minst 3 uker i forveien. Kontingent for inneværende år fastsettes av årsmøtet.

  1. Vedtektsendringer\oppløsning

Eventuelle forslag til endringer av disse vedtekter fremmes gjennom styret ved lederen.

Endringsforslag må fremsettes skriftlig og være lederen i hende innen utgangen av oktober året før behandling i årsmøtet.

For godkjenning kreves 2\3 flertall på årsmøtet.

Til oppløsning av ringen kreves likeledes 2\3 flertall på årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller ringens aktiva NDR om ikke annet blir vedtatt.

  1. Lokale tilleggsbestemmelser

 

 
Antall besøkende: 4027548 - Online: 477 - Sist oppdatert: 22.03.2018 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem