Vedtekter Norsk Drever Ring

 

     Lover for Norsk Dreverring stiftet 1984

Vedtatt av årsmøtet den 15.04.2018

 

     Lovene er godkjent av NHKF den[xxx ] 

 

Kap 1 Innledende bestemmelser      

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde          

Raseringens navn er Norsk Dreverring, og forkortes til NDR. Ringen er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet NDR er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som igjen er tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde deres lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt). Raseringen forplikter seg også til å ha regler som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs og NHKFs lover og bestemmelser og ikke å handle motstridende mot disse.          

Raseringen arbeider med oppgaver vedrørende rasen Drever.     

Raseringen har verneting i der hvor leder bor.

NDR har lokalringer som organiserer seg slik hver enkelt lokalring ønsker, Lokalringene mottar økonomisk støtte fra NDR basert på antall medlemmer som tilhører lokalringen. Tilhørigheten til lokalringen er igjen basert på medlemmets adresse registrert i folkeregisteret slik styret i NDR har bestemt inndeling, Ønskes annen tilknytning til lokalring så må det meldes sekretær i NDR. Dette gjelder også utenlandske medlemmer.

Det økonomiske bidragets størrelse vedtas hvert år på NDR`s årsmøte. Lokalringene er tilsluttet NDR som er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som igjen er tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde deres lover og bestemmelser.

 

 

§1-2 Formål  

NDR har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Dreverrasen. NDR skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.

           

§1-3 Definisjoner     

Raseringens organer:           

-           Årsmøtet        

-           Ekstraordinært årsmøte        

-           Styret

-           Valgkomite

-           Revisorer       

-           Lokalringer     

           

Kap 2 Medlemskap og krav til dette 

           

§2-1 Medlemskap    

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade raseringen og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i raseringen. Person nektet tatt opp som medlem kan anke avslag til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NDR og NKKs virksomhet samt å følge NHKFs og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

§2-2 Opphør av medlemskap        

Medlemskap i raseringen opphører ved:     

a)         Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben

b)         Strykning besluttet av raseringens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)         Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK (gjelder ikke for dem som kun er medlem i raseringen)

d)         Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover, kap. 7

e)         Vedtak om eksklusjon i raseringen

 

§2-3 Medlemskontingent   

Alle enkeltmedlemmer med fullt medlemskap i NKK, harehundklubb og rasering, skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, kontingent til NHKF fastsatt av NHKFs Representantskap samt kontingent til harehundklubb fastsatt av klubbens årsmøte og rasering slik de bestemmer. Medlem kun i raseringen betaler bare kontingent til ringen.

           

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.    

 

 

§2-4 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.   

           styret kan advare eller utelukke medlemmer for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.

§2-5 Medlemsplikter 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NDR og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NDR, NHKF og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller raseringen hva gjelder internt regelverk.       

§2-6 Æresmedlemskap eller andre utmerkelser.

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som raseringens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til raseringen. Styret kan i tillegg påskjønne personer som har ytet raseringen spesielt store tjenester i en enkelt sak eller på et enkelt felt.

 

Kap 3 Organisasjon

 

§3-1 Høyeste myndighet    

Raseringens høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen 1 September.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene) av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av raseringen (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet, er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

 

§3-2 Møte og stemmerett   

Alle raseringens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, har møterett og tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Tale-, forslags- og stemmerett i saker vedrørende NHKF og/eller NKK, har kun personer med gyldig medlemskap i NKK + NHKF + lokal harehundklubb + raseringen.

Alle medlemmer over (15 år) og som har betalt grunnkontingent til NKK har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.    

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På raseringens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

§3-3 Innkalling                                                          

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst  2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Styrets forslag til dagsorden skal følge med innkallelsen.

 

Dersom disse dokumentene ikke legges synlige på raseringens hjemmeside innen samme frist, skal de følge med den personlige innkallelsen:

                                                          

- Årsberetning                                               

- Regnskap med revisors beretning                                                

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.                                                

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.    

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver. 

Årsmøtets oppgaver er å:

a)         Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne eller underkjenne innkallingen, beslutte dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b)         Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)         Behandle årsberetning

d)         Behandle regnskap med revisors beretning

e)         Behandle budsjett for neste år

f)         Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

g)         Behandle og fatte vedtak i alle saker på dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.

h)         Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

i)          Velge:

-           Leder for 1 år 

-           Nestleder for 2 år      

-           3 styremedlemmer for 2 år   

-           2 varamedlemmer for 1 år   

-           Revisor med vararevisor for 2 år.    

-           Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år         

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.          

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.            Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap 4 Styret m.v.      

§4-1 Styret    

Styret er raseringens høyeste myndighet mellom årsmøtene.       

 

§4-2 Vedtak og representasjon     

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.       

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoller over styremøtene der styrets vedtak fremgår og de skal være tilgjengelige for medlemmene, NHKF og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 

§4-3 Styrets oppgaver er å

-           lede raseringen mellom årsmøtene  

-           avholde årsmøte       

-           drive raseringen i samsvar med foreningens formål           

-           gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet         

-           oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for raseringen, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

-           velge/oppnevne sekretær, kasserer m.fl. dersom styret skal konstituere seg selv

-           oppnevne representanter for raseringen til NHKFs representantskapsmøte.

-           velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

§5-1 Valgkomite       

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.  Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.              

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

 

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NHKF for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet annet er bestemt.          

§6-2 Tolking av lovene         

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.    

 

§6-3 Oppløsning      

For å oppløse raseringen kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NHKF for av denne å anvendes til å fremme de under § 1-2 nevnte formål.

§6-4 Flertallsdefinisjoner       

Simpelt flertall

           Flest stemmer

Alminnelig flertall

           50 % + 1 av de avgitte stemmer

           Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

           50 % + 1 av de avgitte stemmer

           Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

           2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall

           Blanke stemmer teller

           Bruk er vedtektsfestet

           

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.

 

 
Antall besøkende: 7245135 - Online: 10 - Sist oppdatert: 27.05.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem