Vedtekter Norsk Drever Ring

 

 

VEDTEKTER FOR NORSK DREVERRING

 

 

 

 

  1. Norsk Dreverring ble stiftet
  2. Organisasjon\Tilslutning

NDR er en uavhengig, landsomfattende raseorganisasjon, som skal virke gjennom lokale ringer. NDR er ikke tilsluttet noen sentral hundeorganisasjon. Medlemskap i NDR skjer gjennom en lokal ring.

  1. Formål

NDR har som formål å ivareta og fremme dreverrasen. NDR skal representere lokalringene utad\ oppad i saker av felles interesse(standard, utstillings- og jaktprøveregler o.l.). NDR skal appellere til deltakelse på utstillinger, jakt- og sporprøver og arbeide for utbredelse av rasen.

  1. Virksomhet

NDR`s oppgave skal i første rekke være å skape et godt miljø omkring rasen. Videre skal NDR fungere som støtte til og talerør for dreverinteresser på nasjonalt og internasjonalt plan. NDR skal spre informasjon om dreveren både gjennomtidsskiftet «HAREHUNDEN» og gjennom egne publikasjoner. NDR skal aktivt arbeide for avholdelse av arrangementer (kurs, «treff», informasjonsmøter o.l.) og konkurranser lokalt og på landsplan. NDR skal samarbeide med avlsrådet for rasen til å fremme av seriøst avlsarbeid.

  1. Ledelse\valg

NDR skal ledes av et styre bestående av en representant for hver av de etablerte lokalringene. Representantene og dere vararepresentanter velges for 2 år av gangen av de respektive lokalringers årsmøter. Avlsrådet for drevere inviteres til å oppnevne et medlem med vararepresentant til styret. Ved avstemminger har hvert styremedlem stemmevekt med en stemme pr. medlem vedkommende representerer. Medlemstallet pr 31. desember foregående år gjøres gjeldende. Styret velger selv sin leder, nestleder, sekretær og kasserer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene samt leder og\ eller nestleder avgir stemme og når minst halvparten av det totale medlemstall er representert. Styre skal tilstrebe enstemmighet i alle avgjørelser. Hvor dette ikke er mulig tas avgjørelse på grunnlag av simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet skal leders (eventuelt nestleders) stemme være avgjørende. Styret skal velge kontaktperson i strøk hvor lokal ring ikke er etablert. Styret skal holde slike kontaktpersoner løpende orientert om sin virksomhet, og har også anledning til å invitere vedkommende til styremøte. Så vidt det er mulig skal kontaktpersonen velges i samråd med den lokale HHK.

  1. Styrets funksjon\ utvalg

NDR`s virksomhet følger kalenderåret. Etter valgene på lokalringenes årsmøter (innen utgangen av februar) etablerer det nye styret seg snarest mulig, og senest innen utgangen av mars måned. Styret skal samles minst en gang årlig. Til å ivareta løpende virksomhet kan styret internt nedsette et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær samt ved behov også kasserer. Styret kan også nedsette særutvalg til behandling av spesielle oppgaver\ saker

  1. Økonomi

Styrets utgifter dekkes av en årlig medlemsavgift fra lokalringene. Medlemstall per 31. desember foregående år legges til grunn. NDR`s styre fremmer forslag om avgiftens størrelse overfor årsmøtene i lokalringene. Forslaget skal være ledsaget av budsjett.

  1. Revisjon

Revisjonen besørges av de valgte revisorene i lokalringene på omgang etter avtale.

  1. Vedtektsendringer\ oppløsning

Eventuelle forslag til endring av NDR`s vedtekter fremmes gjennom stert eller lederen. Endringsforslag må fremsettes skriftlig og være lederen i hende innen utgangen av oktober året før behandling på lokalringenes årsmøter. For godkjenning kreves 2\3 flertall enten på samtlige lokalringenes årsmøter eller ved en uravstemning. Til oppløsning av NDR kreves 2\3 flertall på samtlige lokalringers årsmøter. Ved eventuell oppløsning fordeles NDR`s aktiva til lokalringene i forhold til de respektive medlemstall om ikke annet blir vedtatt.

 
Antall besøkende: 4027541 - Online: 470 - Sist oppdatert: 22.03.2018 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem