Mte 22.05.2016, Lier

 Referat fra møte i Avlsrådet for drever, 22.05.2016

Til stede:

Ole Lund, Anne-M. Tangen, Øyvind Hårstadhaugen og Knut J. Nordby

 

Avlsrådet avholdt konstituerende møte på Vindfjelltunet Gjestegaard i forbindelse med årets landstreff.

1: Konstituering

Avlsrådet konstituerer seg selv hvert år, og rådet ble enige om følgende roller:

Leder: Ole L. Lund

Nestleder/avlsrådgiver: Anne-M. Tangen

Sekretær/valpeformidler: Øyvind Hårstadhaugen

Vara: Knut J. Nordby

 

2: Hannhundlista

Hannhundlista har tradisjonelt blitt oppdatert en gang pr. år. Revidering av gjeldende liste tas på neste møte. Det foreligger noen nye hanner som tas inn nå. Anne-Margrethe sender opplysninger om disse hundene til Øyvind.

Det ble diskutert litt hvorvidt parringer med hanner som ikke står på lista, men ellers oppfyller kravene, kunne godkjennes. Konklusjonen ble at avlsrådet kun anbefaler/godkjenner parringer med hanner som står på hannhundlista. Fortsatt gjelder at svenske hunder vurderes fra tilfelle til tilfelle.

 

3: Antall avkom pr. hanne (Reg.sperre)

I Finland er det nå innført reg.sperre på drever. Avlsrådet ser at enkelte hanner får for mange avkom, noe som bidrar til en smalere avlsbase. I gjeldende RAS er det satt maks 60 avkom pr hanne i Norge. RAS gjelder fra 01.01.2014 og skal være gjeldende i 5 år for å sikre forutsigbarhet i avlsarbeidet. NKK oppfordrer likevel rasene til å evaluere RAS gjennom sitt årlige arbeid i avlsrådene. På nåværende tidspunkt, ser ikke avlsrådet behov for en reg.sperre på drever i Norge. Vi ønsker heller å redusere til maks 50 avkom i Norge pr hanne. Dersom dette respekteres, så ser vi ikke behov for å innføre reg.sperre.

Dette vil bli praktisert slik at om en hanne har 49 avkom, kan den fremdeles anbefales for ett kull til.

Både tispeeiere og hannhundeiere oppfordres på det sterkeste til å være lojale mot dette. I tillegg oppfordrer vi til at hannhundeiere selv holder litt igjen etter 3-5 kull for å vurdere hvordan hunden avler før den brukes ytterligere.

 

I videre arbeid med revidering av RAS frem mot 01.01.2019, er vi forespurt av Svenska Dreverklubben om det kan være aktuelt med et samarbeid om en felles RAS. Dette må vi sjekke opp mot forbundet. Dersom NDR blir underlagt NHKF, vil det trolig bli enklere å involvere NDR mer direkte i arbeidet med revisjonen.

 

4: Lungeødem

Avlsrådet ønsker fortsatt å registrere tilfeller av ødem hos drever. Alle innrapporteringer må være attestert av veterinær, og attesten skal vedlegges rapporten.

Vi ønsker å videreføre dagens praksis med å ikke anbefale kombinasjoner der enkelte individer finnes på begge sider, men kan ikke utelukke slike linjer av hensyn til avlsbasen, samt at det i linjer med forekomst av ødem også ligger mye jakt.

Knut J. Nordby vil ta imot nye rapporter, og ajourføre lista over tilfeller.

 

5: Besvare mottatt e-post

Avlsrådet har mottatt en epost som foreløpig bare er besvart med at dette skal diskuteres i første møte. Svar utarbeides og sendes av Ole.

 

6: Veiledende priser på parring

Avlsrådet har fått forespørsel om veiledende priser på parringer.

I dag er 1.000,- kr pr registrerte valp mye brukt. Det er flere forhold som spiller inn, og det er således vanskelig å gi en klar anbefaling. Vi mener likevel at en pris på inntil 10% av valpeprisen pr registrerte valp er akseptabelt.

Det viktigste er at det gjøres klare avtaler, helst skriftlig, i forkant av parring. Det finnes flere eksempler på slike avtaler, f.eks denne: http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Kjp_og_salg/Paringsavtale_2014_UTFYLLBAR.pdf

 

7: Situasjonen på valpemarkedet

Det er stor etterspørsel etter valper, og det er svært få ledige valper. Det oppfordres derfor til at de som sitter med gode tisper tar kull på disse.

Av ulike årsaker, så er det flere parringer som ikke har blitt gjennomført eller ikke vært vellykka. Avlsrådet ønsker tilbakemeldinger fra tispeeiere på hannhunder som ikke klarer å gjennomføre parring. Vi sliter også med at det er mange av de anbefalte/godkjente parringene som har uviss status. Øyvind tar en ringerunde for å få oppdatert lista. Det er viktig at tispeeier rapporterer inn tomgang eller antall fødte valper, uavhengig av om alle er solgt eller ei.

 

8: Eventuelt

Vi er invitert til Sverige på avlskonferanse i forbindelse med Svenska Dreverklubbens DS i juni 2016. Fra avlsrådet for drever i Norge stiller Ole Lund og Øyvind Hårstadhaugen.

Neste møte avholdes før høsten.

 

Ref: Øyvind Hårstadhaugen

 
Antall beskende: 7103172 - Online: 19 - Sist oppdatert: 28.11.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem