Referat rsmter/styremter 2015

 


Referat fra styremøte i NDR lørdag 30.05.15

 

Sted: Lampeland

Tilstede: Geir Dalby, Kjetil Bakke, Ole Lund, Even Andre Holmen, Ole Jørgen Henriksen, Lars Erik Minge, Roy Ørpen.

 

Sak. 1 - REFERAT FRA SISTE STYREMØTE.

Referatet fra styremøtet ble opplest av ny sekretær. Det var ingen kommentarer til referatet.

 

 

Sak 2 -  Sørlandet Drever ring. Status?

Kjetil Bakke har hentet inn utstyr fra Sørlandet, pc, kamera, partytelt, div effekter, penger som stod på bankkonto er ført over til NDR konto. Kontantkassen er hjemme hos Kjetil. Det kommer noen regninger som henger igjen fra driften på Sørlandet. Det blir jobbet med å organisere en ny ring, da styret i NDR mener foreløpig at det er viktig med lokale ringer. Det har stoppet litt opp med organisering av ny ring. Dersom det sitter personer på Sørlandet som kunne tenke seg å være med på organisering av ny ring ta kontakt med undertegnede. Vi står også i en diskusjon organisasjonsmessig, noe som og har påvirkning med tanke på en ring på Sørlandet. Vi vil sende ut et brev til alle medlemmer av Sørlandet. Utstyr som er hentet fra Sørlandet vil bli fordelt ved behov og blir vurdert fortløpende.

.

Sak 3 - Hann hund liste, opplysning av alle resultater

Det har vært noe bemerkelser på at hannhund listen ikke inneholder alt av opplysninger. Hannhund listen er det avlsrådet som har ansvaret for. NDR sender et brev og ber avlsråd behandle på dette.

 

Sak 4 - LANDSKAMPUTTAK, nye regler

Lest opp av sekretær, vedtatt brukt. Denne vil være gjeldende frem til neste revidering av jaktprøver. Teksten må suppleres med at en landskamp teller som en SP. Dette vil gjelde fra landskamp 2016.

 

Sak 5 -  RS

Ole Lund var Drevers representant i RS. Når det gjelder saker angår avlsrådene, får avlsrådene midler etter innsats. Antall forespørsler og behandlende parringer gir grunnlag for midler. Det var ingen saker som angikk dreveren direkte på RS.

 

Sak 6 - NM 2015.

NM arrangeres i regi av Vest-Oppland HHK. Fat er bestilt. Ny sekretær følger opp mot Vest-Oppland. Det må også jobbes med å få på plass kommende arrangører. Det SKAL foreligge en 3-års plan for små hund-NM ihht  tidligere vedtak. NDR tar opp med forbundet det som angår 3 års plan.

Av geografiske grunner overtar Geir Dalby kontakten inn mot NM og vest oppland HHK.

 

Sak 7 - NORDISK  2015.

Nordisk for drever 2015 arrangeres i regi av Telemark HHK. Base Vindfjelltun.

Har satt ned en komite for å arrangere dette. Blir jobbet med kontinuerlig og er under kontroll

 

 

Sak 8 – Ønske om 3xck skal utløse UCH brev fra Vestfold\ Buskerud

Even Andre Holmen refererte dette brevet. NDR ønsker å vente med å sende inn dette frem til vi ser fremtidig organisering av ringene er avklart. Da dette kan gjøre at NDR får stemme i RS.

 

Sak 9 – Organisering brev fra Vestfold \ Buskerud

Kjetil Bakke refererte dette brevet.. Forbundet har informert NDR om at de jobber med omorganisering av ringenes tilknytning til forbundet. NDR vil da motta informasjon fra forbundet når dette foreligger. Dette jobbes altså med og da vil et brev ikke være nødvendig.

 

 

 

Sak 10 - EVENTUELT.

Medlemslister ble sendt inn den 26 mars til NHFK og bekreftet mottatt. Det viser seg at 41% av våre medlemmer ikke er medlemmer av en harehund klubb. Vi har noen medlemmer som er nær familie av medlemmer og støtte medlemmer, dette er ikke tatt hensyn til i beregninga.

Landskamp uttaket er gjort på forhånd av uttakskomite. Sekretær og kasserer vil gå gjennom resultater etter uttak og legge datoer og resultat offentlig på drever.no.

Det er opprettet en felles fildeling for NDR. Styret i NDR har tilgang på dette. Dette for å ha et digitalt bibliotek til alle dokumenter hva angår NDR. For å ivareta alt av dokumenter som per i dag ikke ligger digitalt noen sted.

Landstreffet 2016 skal arrangeres av Telemark Drever ring. Denne blir lagt til utstillingen til Telemark harehund klubb.

NDR ønsker at Østfold har en fast representant som kan ta den «daglige» dialogen mot resten av styret.

 

Akkerhaugen 2.6.2015

Sekretær NDR

Kenneth Johnsen

  

Referat fra årsmøte i NDR Lier 15.03-15

 

Til stede: Kjetil Bakke, Kenneth Johnsen, Bård Aamodt, Even-Andrè Holmen, Geir Ove Dalby, Ole Lund, Torben Hedegart og Thorleif Engh.

 

Sak. 1 - REFERAT FRA SISTE STYREMØTE.

Referatet fra styremøtet 7.09.2014 i Stathelle ble referert av sekretær. Det var ingen kommentarer til referatet.

 

Sak 2 - REFERAT FRA NM SMÅHUND OG NORDISK DREVER 2014.

NM småhund 2014 ble arrangert i regi av Østfold HHK i samarbeide med lokal drever- og beaglering.

 

Det blei vunnet av Doverdalens Scott og  Cato Landås  som  leverte 2x1 rå med høye egenskaps begge dager Arrangementet ble prikkfritt gjennomført og behørig omtalt i siste nummer av Harehunden.

 

NORDISK ble arrangert i Säffle i Sverige5/12. Ole Lund og Thorleif Engh var norske reiseledere. Det endte opp med norsk 2-plass til Doverdalens Stoja til KjetilMoland som jaga 1+3+3+rå+2 hare. De andre norske hundene var Skåltorpets Frida til OJ Henriksen og JK Solbrekke, Bakkeskogens Luna til Jørn Inge Thomesen og Lyngdølens Nille til Petter Fredriksen. Alle de Norske var blant de 7 beste hundene. Det var gledelig at 5 av hundene jagde 2 dyreslag og 1 av disse til og med 3. For øvrig kommer det referat i neste nummer av Harehunden.

.

Sak 3 - MEDLEMSTALL PR 31.12.2014.

Østlandet 88 medl., Østfold 54 medl., Vestfold/Buskerud 36 medl., Telemark 70 med. Fra Sørlandet har vi ikke fått ne tall. Beklageligvis har ringen besluttet å avvikle. De hadde pr 31.12.2013 63 medl. Mer info senere i referatet.

 

Sak 4 - ØKONOMI I RINGENE

Saldo pr 31.12.2014 : Østlandet ca 130', Østfold ca 47', Vestfold/Buskerud ca 32', Telemark ca 20'. Hva angår Sørlandet hadde ca 25'. Kjetil Bakke bistår og følger opp avviklingen slik at den skjer på en ordentlig og ryddig måte og følger

vedtektene for NDR og lokalringene.

NDR hadde en saldo på ca 5' men her har det kommet inn betydelige midler senere. Har med utsending / betaling av kontingent o.a.

For øvrig har Härkila sagt opp som sponsor og vi regner vel med at Olsen Bil forsvinner med Sørlandet. Det er således en utfordring i å skaffe erstattere.

 

Sak 5 - LANDSKAMPUTTAK - NYTT ??

I styremøtet 7.09.14 ble det "hastverksvedtatt" nye uttaksregler grunnet de nye jaktprøvereglene. Disse skulle vare fram til årsmøtene i februar i år. Det viser seg at de foreløpige reglene kan falle uheldig ut og det ble en del diskusjon om dette. Torben Hedegart var invitert og han redegjorde for dette. Det ble besluttet at Torben Hedegart og Bård Aamodt danner en gruppe som utarbeider et nytt forslag som skal legges fram for ringene i forkant av, og presenteres på Landstreffet. Geir Ove Dalby, Even-Andrè Holmen og Kjetil Bakke bidrar fra hjemmeadressen. Det var forskjellige meninger om antall prøver som grunnlag for uttak. Avstemmingen ga som resultat at 5 prøver danner grunnlag. Herav må 3 være gjennomført i Norge. 

 

Sak 6 - LANDSTREFF 2015.

Landstreffet arrangeres 30.05 på Neset Skydsstasjon, Flesberg (Numedal). Dette er samme helg som utstillingen på Lampeland. Ytterligere info kommer på drever.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 7 - NM 2015.

NM arrangeres i regi av Vest-Oppland HHK. Fat er bestilt. Ny sekretær følger opp mot Vest-Oppland. Det må også jobbes med å få på plass kommende arrangører. Det SKAL foreligge en 3-års plan for småhund-NM iht  tidligere vedtak.

 

Sak 8 - NORDISK  2015.

Nordisk for drever 2015 arrangeres i regi av Telemark HHK. Base Vindfjelltun.    Kjetil Bakke fortalte at det var et godt samarbeide med THHK. De manglet litt på sponsorsiden; ellers skulle det meste være "på stell".

 

 

 

Sak 9 - VALG.

Resultatet av valget ble, som flg.:

Leder : Kjetil Bakke, Telemark.

Nestleder : Geir Ove Dalby, Østlandet.

Sekretær : Kenneth Johnsen, Telemark.

Kasserer : Even-Andrè Holmen, Vestfold/Buskerud

Styremedlem : Bård Aamodt, Østfold

Detaljert informasjon vil følge under NDR / Styre på drever.no.

 

Sak 10 - NY WEB-ANSVARLIG.

Ronny Engen, Østlandet er ny web-ansvarlig. Han har allerede virket en stund og er ivrig på å "ta fatt". Han er avhengig av stoff fra oss drevereiere.

For NM så bør styret i lokal ringen der det arsjeres sørge for at bilder og info blir sedt til web master så det kommer ut på ndr sin nett side så fort som mulig

For lanskamper i norge er det arsjerende klubb som må sørge for dette ved landskamper i utlandet så er det reise leders asvar og på se at dette blir gjort

Resten av styrene bør/ må  sørge for at det sendes info fra forsjelige arsjemang til web master

 

 

Sak 11 - AVLSRÅDET.

NDR har sendt sin innstilling (rådgivende) for nytt avlsråd til NHKF innen fristen 15.02.

Vi har også meldt inn 1 representant til RS; navn følger.

Avlsrådet har hatt 38 forespørsler om parring i 14. 36 anbefalt. 35 parringer, 118 valper, 5 døde.

Lite sykdom. Ødem er et lite problem, 2-3 nye tilfeller i 14. Avhengige av at folk er ærlige.

Gjennomsnittlig innavlsgrad 1,33

 

Sak 12 - EVENTUELT.

Sekretær tok opp bruken av egen, eller egen kenneladresse, under styret i NDR. Det var enighet, også leder inkl., at e-postadr.under leder i styret skal være :norskdrever, ikke noe annet.

 

"Vasking av lister". Hver ring sender snarest oversikt over betalende medlemmer pr 30.12 til ny sekretær. Disse skal brukes til å finne ut av hvor stor prosentandel av medlemmene som er medlem i en harehundklubb.

Torben Hedegart tar opp med NHKF problematikken med forskjeller mellom Norge og Sverige mht kriterier for UCH.

Han tar også initiativ for evt å gjenopplive organisasjonskomitèen, som ble "lagt på is" for noen år siden.

Det har kommet en forespørsel fra beaglefolket (AMO) om vårt syn på jaktprøver i januar (rådyr). Vi svarer at vi stiller oss positive til at dette blir utredet men at dette må sjekkes opp mot problematikken dyrevernhensyn.

Fristen for å søke Championatskjold eller melde på til Nordisk er 30.04. Det kommer info på drever.no.

 


TELEMARK DREVERRING.

Nytt Styre

 

Leder: Kjetil Bakke (her ligger kontakt info fra før av) på drever.no

             Nestleder: Ola Petter Brennhovd  (Herreveien 136, 3960 Stathelle, Tlf 95163800, E-post ola.petter.brennhovd@gmail.com)

      Sekretær:  Kenneth Johnsen (Samholdvegen 82, 3812 Akkerhaugen, Tlf 99281826, E-post: kenneth.johnsen@caverion.no)

Kasserer: Stefan Pettersen (Her har du info fra før av)                                                                                                              

Styremedlem: Jørn Aamand (her har du info fra før)

Styremedlem: Anders Kristian Asdal (Biletkåsa 9, 3960 Stahelle, E-post: andersasdal@gmail.com)

1.vara: John Bærø

2.vara: John Trygve Kleven

Revisorer: Rune Rippel og Hans Olav Langeland

Valgkomite: Lars Omdal og Tom Lagesen

 

 

 

 

 

Mvh Kenneth johnsen


ÅRSBERETNING VESTFOLD/BUSKERUD DREVERRING 2014

 

 

:

 

Styret 2014:

Formann: Even-Andre Holmen                                             Styremedlem: Gjermund Lie

Nestformann: Ulf Saasen                                     Varamann: Geir Leversby

Sekretær: Niklas Wister Ørmen                                 Varamann: Thore Johansen   

Kasserer: Roy Ørpen                                                                                                                                                                                                             

 

På valg 2014: leder, kasserer, sekretær, styremedlem og begge varamenn.

 

Årsmøtet:

Årsmøte ble avholdt på Øvre Eiker, renseanlegget. Det var 11 medlemmer som hadde møtt opp.

 

Medlemsmøter:

Det har ikke vært noe offisielt medlemsmøte i 2014.

Tilbud om felles julemiddag med BHK’s medlemmer 2. desember.

Styremøter:

Vestfold/Buskerud Dreverring har i beretningsåret avholdt 3 styremøter.

 

Landstreff: Ble avviklet 21 juni på Steinvik Camping, Moelv.

 

Ringkampen 2014

Ringkampen i år ble avholdt av Telemark Dreverring. Telemark vant foran Sørlandet.

Laget vårt bestod av følgende:

Eggekollen’s Taiga – Thomassen/Holmen –  1 + 2pr RÅ

KK Zorro – Arve Jørgensen – 1pr RÅ

Ronja – Thorrud/Johansen – 1 + 1pr Ha

 

De 3 beste hundene på ringkampen ble følgende:

1 plass. Ronja – Anders Thorrud/Børre Johansen(Vestfold/Buskerud)

2 plass. Finnelias Kiwi – Knut Brennehovd(Telemark)

3 plass. Lyngdølens Nitro– Yngvar Olsen(Sørlandet)

Klubbmesterskapet 2014

Ble arrangert ifb med VHK sin SP-prøve 10. november. 6 startende fra VBD.

 

Etter endt prøvedag ble årets klubbmester:

1. NO51720/12 Stuttfots Ø-Timber - Gjermund Lie 210 poeng 2x1 Rå
2. NO60231/09 Ronja - Anders Thorrud/Børre Johansen 187 poeng 1 Rå 2 Ha
3. 28928/08 KO Tika - Kay Roar Olsen 136 poeng 2 + 3 Rå

 

NM 2014:

NM i år ble arrangert av Østfold Harehundklubb 31/10-1/11 2014.

Det stilte 16 drevere og 4 beagler.

Etter 1. dag ledet drevern Skåntorpgårdens Frida til John Kr. Solbrekke og fikk CACIT

Res-CACIT gikk til dreveren Doverdalens Scott til Cato Landås.

Etter dag 2 stakk Doverdalens Scott og Cato Landås av med seieren.

Nr 2 ble Skåntorpgårdens Frida til John Kr. Solbrekke.

 

VBD stilte med 2 deltagere i år.

Myllevångens Märta - Hans Simensen/Morten Gilhuus - 14 plass

JW Dennis - Vegard Nikkerud - 11 plass

Vi gratulerer med prestasjonene.

Landskampen 2014:

Denne ble i år arrangert i Värmland, Sverige. Vestfol/Buskerud Dreverring hadde i år med Jørn-Inge Thomassen med Bakkeskogens Luna. De kom på en 6. Plass. Vi gratulerer.

 

Blodsporkurs:

Det var 6 påmeldte i år. Dette gikk av stabelen med Kay R Olsen og Jørn-Inge Thomassen som ledere. Av disse kom 5 til prøve, 3 med 1pr og de 2 med 2pr.

 

 

 

DREVER.no

En nettside som fortsatt brukes mye, og som oppdaterer mesteparten av det som skjer i drevermiljøet. Nettsiden trenger alltid noe stoff, så medlemmer oppfordres til å sende dette inn.

Web – ansvarlige: Lena Halvorsen.

 

Nye Champion-titler:

 

N SE JCH SE48890/2012 Myllevångens Märta - Hans Simensen/Morten Gilhuus

N VCH NO31151/12 Romdølens Niko - Niklas Wister Ørmen

N SE JCH NO52599/12 Bergeråsens Hulda - Rune Hedegart

N JCH NO51720/12 Stuttfots Ø-Timber - Gjermund Lie

N SE JCH NO60231/09 Ronja - Anders Thorrud/Børre Johansen

INT UCH N SE JCH NO32732/10 Eggekollens Taiga Even-Andre Holmen/Jørn-Inge Thomassen

N VCH SE JCH NO36879/12 Bakkeskogens Luna - Jørn-Inge Thomassen

N JCH 28928/08 KO Tika - Kay Roar og Silje Olsen

 

Kontigenten:

Kontigenten for kommende år ble holdt på 200 kr. Foreslåes å holde den uendret for 2015.

 

Førstegangsstartende på en jaktprøve:

Vi minner igjen om at medlemmer som er førstegangsstartende med hunden sin, får refusjon av sin startavgift. ( tidligere styrevedtak ).

Styret i VBD oppfordrer alle de som i 2014 var førstegangsstartende, om å gi beskjed tilbake til kasserer for refusjon av startavgiften.

 

Medlemstall 31/12-2014

Medlemstallet for Vestfold og Buskerud Dreverring  var pr 31/12-2013,  36 medlemmer.

Nedgang på 22 medlemmer fra i fjor.

 

Årsberetningen 2014 er utarbeidet av leder, Even-André Holmen.

 


Refreat årsmøte 2014 Buskerud&Vestfold Drever Ring.

 

Årsmøte BVD 24.2-15

Møte ble avhold på renseanlegget i Hokksund.

Frammøte 13 stk.

1: Valg av ord styrer: leder Even-Andre Holmen

2: Årsberetning ved Niklas Ørmen. Opplest og godkjent.

3: Regnskap ved Roy Ørpen. Opplest og godkjent

4: Valg

Leder: Even-Andre Holmen. Ikke på valg

Sekretær Niklas Ørmen. Ikke på valg

Nestformann: Ulf Saasen på valg. Odd Runar Løkka går inn

Kasserer: Roy Ørpen, ikke på valg.

Styremedlem: Gjermund Lie. På valg. Anders Thorrud går inn i ett år!

Varamann: Geir Leversby på valg. gjenvalg

Varamann: Thore Johansen på valg. Valgt Sten rune Wold

Revisor: Anders Thorrud

Valg kommiten: Kay Roar olsen går ut.

Jørn Inge Thomassen rykker opp til leder av valg kommiten.

Thomas Østvang rykker opp som nytt medlem i valg kommiten

Ulf Saasen ny varamann i valg kommiten.

 

5: Innkommende forslag. Vi hadde 2 forslag. Et fra Anders Thorrud om å få spart utgifter på å sende ut aktivitetshefte  og påminnelser på mail istedefor å sende brev. Stemt over og vedtatt.

Forslagene til Torben Hedegart

1.   Uttaksregler for Nord. Mesterskap.     Forslaget til nytt regelverk må diskuteres, og en arbeidkomite (for NDR) bør etableres.

-Stemt over og vedtatt.

2.    Kravene for oppnåelse av NUCH.    Skal vi arbeide for at SDK`s regler for SUCH innføres i Norge ?

-Stemt over og vedtatt og tatt videre til NDR

3.    Organiseringen av den norske harehundverden.  Kan dette gjøres mer effektivt ?  Kan raseringenes innflytelse styrkes?

-Torben ble innvitert med til årsmøtet i NDR og legge fram saken der.

 

 

 

6: Utmerkelser:  klubbmester.NO51720/12 Stuttfots Ø-Timber-( Gjermund Lie)

 

7: Årsmøtet blei avsluttet med pizza og sosialt samvær.

 

Styret

 

 

 


Årsmøte 26.02.2015. kl 1900 Nebbenes Nord Dreverringen Østlandet.


Tilstede: Styret + 4 medlemmer. Tilsammen 11 stk.

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling: Godkjent

Sak 2:

Valg a ordstyrer: Stian Bjørnerud

Sak 3:

Godkjenning av saksliste: Godkjent

Sak 4:

Skrive under årsmøte protokoll: Ole Lund og Bjørn Arild Aalborg

Sak 5:

Årsberetning: Godkjent

Sak 6:

Regnskap: Kasserer Glenn Espen Sparby la frem regnskapet og det er godkjent.

Sak 7:

Uttaksregler for Grensekampen: De to beste på klubbkampen mot Værmland skal sendes til Grensekampen. Hvis ikke nr 1 eller nr 2 på klubbkampen har anledning til å stille, skal nr 3 få stille. DRØ betaler startkontigent og opphold kr 1000,- pr ekvipasje. Dette blir et prøveår og det skal taes opp på neste årsmøte i 2016.

Sak 8:

Regler for uttak til Østlandet`s Drever/Unghund: Endring på de nye reglene: Unghund opp til 30 mnd. Kan kun delta som unghund en gang. Dette ble godkjent.

Sak 9:

Regler for uttak til Nordisk Mesterskap (Landskampen) for Drevere:  Skal vi godkjenne de nye reglene fra NDR som er gjeldene i 2014-2015? Etter avstemming ble flertellet at vi ikke skulle gå for forslaget til NDR. Vi vil gå for det de gamle reglene, men endre til at de 5 førte startene skulle telle.

Sak 10:

Endring av kontigenten: Kontigent uendret. Fortsetter med kr 200.-

Sak 11:

Innkommende saker: Ingen innkommende saker.

Sak 12:

Valg: Nye styret:

Leder: Geir Dalby for 1 år.

Nestleder: Ole Kristian Øfstås for 2 år.

Kasserer: Glenn Espen Sparby

Sekretær: Hilde Gaustad for 2 år.

Styremedlem: Willy Gaustad

1.Vara: Leif Nordli for 1 år.

2.Vara: Christer Jansson for 1 år.

Representant NDR Geir Dalby

 

Valgkomiteen: Leder: Ole Lund, Bjørn Arild Aalborg og Stian Bjørnerud.

Revisorer: Gjenvalg Ole Lund og Roy Sandbekkbråten.

 

 

 

Sak 13

Utdeling av fat til Østlandet`s Drever og Unghund:

Styret vil få gratulere Geir Dalby med B-Aija som vinner av både Østlandet`s Drever og Unghund med 0,1 poeng foran nr 2.

B-Aija hadde resultatene:

Utstilling: Exelent med Ck Gudbrandsdalen HHK

Ferskspor prøve: 8 poeng og bestått. Hadeland Elghundklubb.

Jaktprøve: 1rå+2ha Hadeland HHK ÅP

                     1rå+2rev Kronoberg dreverklubb ÅP

                     1+1rå Hadeland HHK ÅP

                     1+1rå Romerike HHK ÅP

                     1+1rå Aust Agder HHK SP prøve

                                              19.1 poeng

Nr 2 ble Ronny Engen med Klingagårdens Lucy med 19,0 poeng og nr 3 ble Knut Arne Gjems med Bakkeskogens Oryx med 17,2 poeng.

 

Ole Lund informerte litt fra avelsrådet.

 

Referent: Hilde Gaustad.

 

 

                             

 

 

 
Antall beskende: 7232848 - Online: 18 - Sist oppdatert: 27.05.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem